Dęblin: Akt mianowania dla Moniki Krajewskiej-Woźniak

1 grudnia Monika Kośmińska Wicestarosta Rycki wraz z Lilianną Dąbrowską Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, wręczyły akt nadania stopnia awansu zawodowego dla Moniki Krajewskiej -Woźniak, logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się 18 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Rykach, po trwającym niemal trzy lata stażu zawodowym. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Rykach, akt nadania stopnia awansu zawodowego świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez zdającego wiedzy i umiejętności zawodowych, które są niezbędne w jego codziennej pracy.

Monika Krajewska-Woźniak złożyła ślubowanie, w którym zobowiązała się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

fot. Starostwo Powiatowe w Rykach