Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Jeszcze do jutra (9 lutego) Urząd Miasta w Dęblinie prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Chętni muszą być pełnoletni, mieć nieposzlakowaną opinię i wykształcenie co najmniej średnie. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Dęblin. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego będzie przeprowadzony po szkoleniu i realizowany za pomocą aplikacji e-learning.

Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet).

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

Główne zadania rachmistrzów spisowych

Rachmistrzowie spisowi będą wykonywać swoje czynności z wykorzystaniem urządzenia mobilnego ze specjalnym oprogramowaniem. Ich głównym zadaniem będzie należeć przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. W sytuacji awaryjnej, gdy np. zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w wyniku zachorowania, rezygnacji) – przejmą też część zadań innych rachmistrzów, gdyby dotrzymanie terminu realizacji spisu było zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Dęblin (08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, Sekretariat) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@um.deblin.pl, lub platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miasta.